Etapa I de admitere

16-17 mai 2024 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte: 

 •  anexa la fişa de înscriere;     
 • certificat de naştere – copie;    
 • fişa medicală – copie;     
 • declarație din partea candidatului şi a părintelui/ reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;  (download)
 • declarație pe propria răspundere că nu a făcut alte opțiuni și nu s-a înscris cu dosar la alt liceu sau la învățământul profesional    
 • foaia matricolă pentru clasele V-VIII sau adeverința cu notele la Purtare și Religie
 • adeverinţă/ certificat de botez – copie
 • recomandarea Consiliului parohial/ preotului paroh 
 • binecuvântarea chiriarhului locului 
 • buletin elev – copie
 • buletin unul dintre părinți – copie

Înscrierea se va face online. Documentele necesare vor fi trimise în format scanat, nu fotocopiat la adresa de email seminar.prislop@gmail.com.

Pentru susținerea examenului, se va prezenta dosarul cu documentele respective în format letric (pe hârtie).

21 – 24 mai 2024 – Desfășurarea probelor de aptitudini
    În cadrul examenului de admitere candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
    a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
    b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

    Interviul/colocviul/proba orală constă în:
    a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
    b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
    c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoştinţelor are următoarele conţinuturi:

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;(download)

2. Rugăciunea, temei şi putere a vieţii creştine – clasa a VI-a;(download)

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;(download)

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;(download)

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;(download)

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;(download)

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a.(download)

 Media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;

MA = media de admitere;

MFA = media finală de admitere.